Tel:400-888-8888

Company News

小学英语教学纲领《人物类》34个单词(含音标)

本文摘要:人物(people) 49个friend /frend/ 朋侪boy / bɔi / 男孩girl /gə:l/ 女孩mother /mʌðə/ 母亲father /fɑ:ðə/ 父亲sister /sistə/ 姐妹brother /brʌðə/ 兄弟uncle /ʌŋkl/ 叔叔man /mæn/ 男子woman/ wumən/女人Mr [ˈmɪstə(r)]先生 Miss [mɪs]小姐lady /leidi/ 女士mom /mɔm/ 妈妈dad /dæd/ 爸爸pa

od体育官网

人物(people) 49个friend /frend/ 朋侪boy / bɔi / 男孩girl /gə:l/ 女孩mother /'mʌðə/ 母亲father /'fɑ:ðə/ 父亲sister /'sistə/ 姐妹brother /'brʌðə/ 兄弟uncle /'ʌŋkl/ 叔叔man /mæn/ 男子woman/ 'wumən/女人Mr [ˈmɪstə(r)]先生 Miss [mɪs]小姐lady /'leidi/ 女士mom /mɔm/ 妈妈dad /dæd/ 爸爸parents /'pɛərənts/ 怙恃grandma /'grændmɑ:/ grandmother /'grænd,mʌðə/(外)祖母grandpa /'grændpɑ:/ grandfather /'grænd,fɑ:ðə/(外)祖父aunt /ɑ:nt/ 阿姨cousin /'kʌzn/ 堂兄妹son /sʌn/ 儿子baby /'beibi/ 婴儿kid /kid/小孩classmate/'klɑ:smeit /同学queen /'kwi:n/ 女王visitor /'vizitə/ 观光者neighbour /'neibə / 邻人principal /'prinsəpəl / 校长pen pal / pen pæl / 笔友tourist /'tu:rist / 旅行者people /'pi:pl / 人物robot /'rəubɔt / 机械人
本文关键词:小学,英语教学,纲领,od体育官网,《,人物类,》,34个,单词

本文来源:od体育官网-www.ss9999.cn

Copyright © 2021 Copyright weaving dreams    ICP prepared No. ********